jump to navigation

Encryption and Decryption With Querystring using ASP.NET 26/12/2010

Posted by anhcaxomlieu in .Net.
trackback

Encryption and Decryption With Querystring using ASP.NET.

Sometime we need to encrypt the Querystring to hide the information available in Querystring below is the method to solve this problem.

 

Class file:

using System;

using System.Data;

using System.Configuration;

using System.Linq;

using System.Web;

using System.Web.Security;

using System.Web.UI;

using System.Web.UI.HtmlControls;

using System.Web.UI.WebControls;

using System.Web.UI.WebControls.WebParts;

using System.Xml.Linq;

using System.Security.Cryptography;

using System.Xml;

using System.Text;

using System.IO;

/// <summary>

/// Summary description for Encryption

/// </summary>

public class Encryption

{

private static byte[] key = { };

private static byte[] IV = { 0x12, 0x34, 0x56, 0x78, 0x90, 0xAB, 0xCD, 0xEF };

private static string EncryptionKey = “!5623a#de”;

public Encryption()

{

}

/// <summary>

/// Decrypt Querstring Value

/// </summary>

/// <param name=”Input”></param>

/// <returns></returns>

public static string Decrypt(string Input)

{

Byte[] inputByteArray = new Byte[Input.Length];

try

{

key = System.Text.Encoding.UTF8.GetBytes(EncryptionKey.Substring(0, 8));

DESCryptoServiceProvider des = new DESCryptoServiceProvider();

inputByteArray = Convert.FromBase64String(Input);

MemoryStream ms = new MemoryStream();

CryptoStream cs = new CryptoStream(ms, des.CreateDecryptor(key, IV), CryptoStreamMode.Write);

cs.Write(inputByteArray, 0, inputByteArray.Length);

cs.FlushFinalBlock();

Encoding encoding = Encoding.UTF8;

return encoding.GetString(ms.ToArray());

}

catch (Exception ex)

{

return “”;

}

}

/// <summary>

/// Encrypt QueryString Value

/// </summary>

/// <param name=”Input”></param>

/// <returns></returns>

public static string Encrypt(string Input)

{

try

{

key = System.Text.Encoding.UTF8.GetBytes(EncryptionKey.Substring(0, 8));

DESCryptoServiceProvider des = new DESCryptoServiceProvider();

Byte[] inputByteArray = Encoding.UTF8.GetBytes(Input);

MemoryStream ms = new MemoryStream();

CryptoStream cs = new CryptoStream(ms, des.CreateEncryptor(key, IV), CryptoStreamMode.Write);

cs.Write(inputByteArray, 0, inputByteArray.Length);

cs.FlushFinalBlock();

return Convert.ToBase64String(ms.ToArray());

}

catch (Exception ex)

{

return “”;

}

}

}

Use:

Response.Redirect(“AddClub.aspx?ClubId=” + Encryption.Encrypt(RowId));

string Id = Encryption.Decrypt(Request.QueryString[“ClubId”].Trim());

Advertisements

Bình luận»

No comments yet — be the first.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: